Nosso Blog é melhor visualizado no navegador Mozilla Firefox.

Pesquisar este blog

Total de visualizações de página

Google+ Followers

Follow by Email

Translate

Seguidores

sábado, 12 de julho de 2008

Passing Phrase - from the Jewish Agency


[ A ] [ B ] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [U] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [Y] [Z]


A

Achalta Ota
Ad Kan
Aich Shehu
Ain bo Mamash
Aizor Lelo Ishun
Alah Al Derech Hamelech
Al Hachayim V'al Hamavet
Al Ketzei HaMazleg
Al Lo Davar
Al Regel Achat
Al Tatriach et Atzmecha
Al Tedag
Al Teshageiah Oti
Al Tefakpek
Al Yithalel Choger Kemefateiach
Amad Bamivchan
Amat Mida / Knei Mida
Andarlamusia
Ani Chayav Letzayen
Ani Metzaftzef Aleha
Ani Metzunan
Asa Shminiot BeAvir
Asir Todah
Atir Kaloriyot
Avad Alav Hakelach
Avdu alav
Ayom V'Norah
Az Mah?


B

B'Gova Ha-Einayim
B'Lashon Sagi Nehor
Baal Chalomot
Baal Nisayon
Balagan
Ba LeEmek Hashaveh / Hegiyah LeEmek Hashaveh
Batel Bashishim
Bau/Higiyu Mayim Ad Nafesh
B'Zil Hazol
Be-Arba Einayim
Bechayecha
BeEiravon Mugbal
Bein Hapatish Ve Hasadan
Beit Migurim
Beitza Mekushkeshet
BeKalei Kalut
Bekitzur
Ben Adam
Ben Arubah
Beod Moed
Beorach Zmani / Beofen Zmani
Beten Maleh
Betoch Tocho
Betom Lev
Bevadai Bevadai
Bin Laila
Bitachon Atzmi
Bish Mazal
Bishel Daisa
Bizbez Kesef
B'li Neder
Boker Or
Buba Maase


C

Chacham Balayla
Chad Pa-ami
Chalom BeEspamia
Cham Li / Kar Li
Chasar Onim
Chasiday Umot Ha-olam
Chatzi Hakadur Hamaaravi
Chaval al Hazman
Chavat Daat
Chaim Umavet Beyad Haloshon
Chayim BaSeret
Chelek HaAri
Cherev Pipiyot
Chipes Oto Baneirot
Chofesh Gamur
Chomer Meshamer
Chometz Ben-Yayin
Choser Ratzon
Chutz La'Aretz


D

D'mai Kiss
Daluk Alav
Damo Berosho / Damo Al Rosho
Davar V'Hipucho
Davka
Daya Letzarah Beshaata
Davka
Davar Vechatsi Davar
Davuk Lematarah
Dafak Li berez
Dan Lekaf Zechut
Derech Eretz
Dimayon Ashir
Dimayon Praei
Dibarnu Al Hachamor
Divrei Ne-atza
Dmaot Tanin
Domani / Domeh Ani / Nidmeh Li
Do-ar Rashum
Dugma Lemofet
Du-Sitri


E

Echad BaPeh Ve-Echad BaLev
Ed Medina
Efshar Lachshov
Efshar Lachshov
Ei-Aymun
Eich Ochlim et Zeh
Ein Bead Ma
Ein Efes
Ein Ledavar Sof
Ein Rega Dal
Ein Sofi
Ein Somchin Al HaNes
Ein Tsel Shel Safek
Emesh
Eser!
Eshel


G

Gass Ruach
Gil HaHitbagrut
Gilgul Einayim
Gilui Daat
Gilui Lev
Gmar Chatimah Tova
Goal Nefesh
Gulat Hakoteret


H

Ha-alamat Ayin
Haketovet Al Hakir
Haklavim Novchim Vehashayarah Overet
Hakol Hitchil Lidfok
Hakol Takin
Halacha LeMaaseh
Halach Batelem
Halach Hachevel achar Hadli
Haloch Vashov
HaMaarav Haparuah
Haor Beketzei Haminhara
Harei Hachadashot Ve-ikaran Techilah
HaSandlar Holech Yachef
HaSheket SheLifnei Hasaarah
HaSheten Alah Lo Larosh
Hashkafat Olam
Hatzilu!
Hegiyah Hazman She
Heifik Toelet
Heniach al Hashulchan
Heseg Yad
Hesiach Daato
Heskem Kevutzati
Hidek Et Haksharim
Hishlich Lapach
Hitgaber al Keshaim
Hivkiah Shaar
Hishtagata
Hishtatfut Atzmit
Hon Ataik
Horid Et Hamechir
Hosif Shemen Lamedurah
Hotza'at Dibah
Hu Al Hasus
Hu Meshugah Ledavar
Husav Shmo


I

Ibed Eshtonot
Ibed Et Hatzafon
Idkun Hachadashot
Im Kvar - Az Kvar
Ir V'em B'Yisrael
Ish Eshkolot
Ishi Bilvad
Ishur B'chtav
Iskat Chavilah


K

K'fots Li
K'neh Midah
Kablan Mishneh
Kacha achaim
Kaffe Hafuch
Kal Leharkava
Kam L'techiyah
Kana Lo Maftir
Kara Bein Hashurot
Karov Levadai
Karov Rachok
Ke-Etz Ken Piryo
Keresh Kfitza
Kibel Nezifa
Kivyachol
Kol D'mama Daka
Kol Ha-amadot Tefusot
Kol Hakavod
Kol Hakodem Zocheh
Kol HaMe VaMe
Kol Mezuyaf
Koved Rosh
Kra Bein Hashurot
Ktav Achraiut
Kvar Hayiti BaSeret Hazeh


L

Laag Larash
L'Altar
La-agel Pina
Lalechet Im HaZerem
Lechol Hameuchar
Lechol Haruchot
Lech Teida
Lefi Aniyut Daati / Lefi Daati
Lefi Hazmana
Lehadek et Hachagorah
LeHa-if Mabat
Lehitaper
Lehitkale-ach
Lelakek Et Haetsbaot
Leshalem Bimzumanim
Lifnim Meshurat Hadin
Lifnot Boker
Livchosh Bakdera
Lo Amar Klum
Lo Ba Becheshbon
Lo Dubim Velo Ya'ar
Lo Hayu Devarim Meolam
Lo Ichpat Li
Lo Kol Yom Purim
Lo Matza et Yadav Veraglav
Lo Nora
Lo Shaveh
Lo VaLo
Lo Yeuman Ki Yesupar


M

Maazan Tashlumin
Ma'ase SheHaya
Machaneh Meshutaf
Machrozet Shel Shirim
Magiyah Lo
Mafia
Mafik Toelet
Ma Karuch Bezeh?
Makor Bachir
Ma Laasot?
Maamar Musgar
Ma Nishma
Marchik lechet
Ma SheAta Shomeia (F. Ma SheAt Shoma-at)
Masechet Shekarim
Mashehu Mashehu
Matach Bikoret
Matza Chein BeEinai
Matzatz min Haetzba
Matzav Ruach
Matzpun Naki
Ma Yesh?
Mayim Rabim Zarmu MeAz Bayarden
Ma Ze Meshaneh
Me-ait Le-ait
Meguchach
Meniach Et Hadaat
Mevaker Hamedina
Merim Yadayim / Merim Yad
Mechapes Machat BeAremat Shachat
Mechiat Kapayim
Me-ah ahuz
Me-eifo Mashtin Hadag
Metzoraf Bezeh
Mezeg (Ha)Avir
Miflas Hamayim
MiKerev Lev
Mikol Makom
Min Hamasad ad Hatefachot
Min Hamuvchar
Min Hashamayim
Min HaStam
Misaviv Lanekudah
Mitkabel Al Hadaat
Mi Ze? / Mi Zot?
Muktze Meichamat Meius
Mutal Besafek


N

Nafal Bapach
Nafal Bein Hakisaot
Naflah Ta-ut
Natul Cafa-een
Nekudat Tziyun
Netilat Yadaim
Nedudei Sheinah
Neheneh min Hahefker
Neshimah Aruka
Nichnas L'Naalei Bayit
Nikui Rosh
Nod Nafuach
Nohal Takin


O

Od
Olam Keminhago Noheg
Onat Hamelafefonim
Orech Din
Oseh Roshem / Laasot Roshem
Oved Medinah
Oved K'meturaf


P

Pa'am Shlishit Glida
Paatei Ha-ir
Pachot O Yoter
Panim el Panim
Parah Parah
Patach Bechad Vesiyem Bechavit
Patah Perek Hadash
Peh Gadol
Pesek Zman
Pitchon Peh
Pizur Samchuyot
Plitat Peh
Poshitat Regel
Psak Din


R

Raid Mimeni
Ratzon Tov
Raga Shel Emet
Rav-Mecher
Rechev Tsamud
Reshimah Shechorah
Retzach Ofi
Rosh Berosh
Rosh Patuach
Rov Muchlat


S

S'va Ratzon
Saarah B'Kos Mayim
Sela Hamachloket
Sever Panim Yafot
Shaah Kala
Shaveh V'shaveh
Sheker VeChazav
Shibolet Shu-al
Shlumiel
Shvitzer
Siba LaMesiba
Sichat Hayom
Sichsuch Avodah
Shivah Medorei Gehenom
Seichel Yashar
Seret Ra
Shidur Chai
Shituf Peula
Shmor Merchak
Shana Meuberet
Shaot Avodah
Shomer Al Hagachelet
Shvil Hazahav
Siman She'ailah
Sim Ayin
Sof Pasuk
Sof Sof
Strudel


T

Ta'aseh li Tova
Taamin Li
Tachzik Ma'amad
Tafas al cham
Tafas Gova
Taman Yado B'Tzalachat
Targil Masriach
Tav Teken
Tekufat Maavar
Tememei Dei-im
Tevalu Yafeh
Tipin Tipin
Tishkach Mizeh
Tismoch Alai
Tistom et Hapeh
Toch Kedei
Tochen Mayim
Tofes et Hahegeh
Torah MeSinai
Tzemer Gefen
Tzemed Hemed
Tzairuf Mikrim
Tzarat Rabim Chatzi Nechama
Tzatz Li RaAyon
Tzav Meniyah


U

Uvdah


V

V'tu Lo
Vaadat Chakirah


Y

Yachol Lehiyot
Yad Rochetzet Yad
Yarad LeTimyon
Yarad Min Hapasim
Yashar V'acharkah Tishal
Yatza Migidro
Yechidei Segula
Yesh!
Yesh Li Pancher
Yesh Lo Juke BaRosh
Yesh Ragyalim Ledavar
(Yesh) Yesod Lehaniach
Yihyeh Beseder
Yipui Koach
Yom Hashana
Yofi Tofi
Yoreh min Hamoten
Yoshev Al Agader
Yoshev Al Sir Abasar
Yoshev Kemo Golem
Yoshev Lo Al Havrid
Yotze Dofen


Z

Zachah Min Hahefker
Zarak Oto Mikol Hamadreigot
Zeh Haya Tzafui
Ze lo Ishi
Ze Lo Meshaneh
Zeh lo Zeh
Ze Klum
Zeh Lo Hogen
Zehu Ze
Ze Ma Sheyesh
Ziknei Hair
Zikukin DiNur

Nenhum comentário: